สืบค้นขั้นสูง
ห้องสมุด กรมประมง
อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 2 กรมประมง เกษตรกลาง
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพ 10900
โทร. 025620600 ต่อ 7722
อีเมล: library.fisheries@gmail.com

จันทร์ - ศุกร์ : 8.30 - 16.30